Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Březen 2011

Požadavky Morální teologie I.

21. března 2011 v 11:11 | PeVy |  2. ročník
Před zkouškou je nutné napsat 2 seminární práce o encyklikách Benedikta XVI.:
Deus caritas est a Spe Salvi.
Encykliky v elektronické podobě se dají stáhnout z této adresy: http://www.kebrle.cz/index.html, případně koupit.
Každá práce by měla být na 4-5 stran, titulní strana dle vzoru na osobních stránkách P. Fila na portále (po přihlášení) - uveďte i svůj e-mailový kontakt. Práci je třeba odevzdat vytištěnou nejpozději 2 týdny před zkouškou buď osobně při přednáškách (9.4.) nebo zaslat poštou (ne doporučeně) na faru do Bučovic (Mírová 203, 685 01 Bučovice).
Na portále jsou i otázky ke zkoušce (viz níže) a skripta od Františka Tondry: Principy, která máme používat.
Morální teologie TENA, NAKAT
1. Poslední cíl člověka, prostředky na jeho dosažená, mravní řád a povinnost jeho zachovávání.
2. Lidský skutek, účast rozumu a vůle na lidském skutku, překážky.
3. Vztah lidského skutku k morálnímu skutku, podstata mravního skutku, norma mravnosti, situační morálka.
4. Moralita vnějšího skutku, připočitatelnost mravního skutku, úmysl, nadpřirozeně dobrý skutek a záslužné skutky.
5. Povaha zákona všeobecně, předmět a podmět zákona, jeho výklad věčný zákon, pozitivní zákon, církevní zákon.
6. Závaznost zákona, uvolnění spod zákona a jeho neplatnost, zlozvyk.
7. Svědomí.
8. Ctnosti - obecně.
9. Teologická ctnost víry.
10. Teologická ctnost naděje.
11. Teologická ctnost lásky.
12. Kardinální ctnosti.
13. Hřích - definice, kořeny a podmínky hříchu, rozlišení hříchů.
14. Hříchy hlavní, z příležitosti, podle druhu a počtu.
15. Obrácení a pokání, Reconciliatio et pænitentia.

Seminární práce - antropologie

2. března 2011 v 9:21 | PeVy |  2. ročník
Dobrý den,
děkuji za připomenutí a všem se omlouvám a zpoždění.
S pozdravem, Vít Hušek
Informace o objektuInformace k seminární práci z antropologie - kombinované studiumAktualizováno
1.3.2011 15:30

Struktura seminární práce:
1. Úvod, stručné uvedení k autorovi, dílu, jeho význam, záměr apod.
2. Celkové rozvržení spisu: jak se člení, jaká jsou témata, jak na sebe jednotlivé myšlenky navazují.
3. Každý student si zvolí jedno téma (podle vlastní preference) a u něho se zastaví podrobněji.
4. Závěr
Rozsah práce: 4-5 normostran (tj. 4-5 krát 1800 znaků včetně mezer a poznámek)
Termín odevzdání: květen (dřívější odevzdání vítáno!)


Otázky a materiály do FT

1. března 2011 v 15:09 | PeVy |  2. ročník
Po e-mailové žádosti zveřejnil Mgr. Dvořák na své osobní stránce na portále otázky a materiály k Filosofické teologii.
Tady jsou:
Zkušební otázky:
1. ontologický důkaz Boží existence a jeho kritika
2. Pět cest Tomáše Akvinského
3. Scotův důkaz Boží existence
4. Tomášovo pojetí Boha
5. Problém řeči o Bohu - analogie
ODKAZY

Ontologický důkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ontologick%C3%BD_d%C5%AFkaz_existence_Boha
http://www.tvlux.sk/archiv/play/1555

Godelův důkaz
http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3266

Tomáš Akvinský
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Akvinsk%C3%BD
http://krystal.op.cz/sth/sth.php?&Q=2
jiný modernější překlad viz soubory na osobní stránce

K ontologickému důkazu a Tomášovým důkazům doporučuji knihu Peter Cole, Filozofie náboženství, Portál 2003.

Scotův důkaz
kfcmtf.upol.cz/petr/lukasscotus.doc

Tomášovo pojetí Boha (odkaz na Sumu teologickou, I, otázka 3, článek 4, který ukazuje rozdíl Boha a tvorů - Bůh je bytí, tvorové mají bytí - a uvádí argumenty pro to, že Bůh je bytí, tj. že u Boha je esence identická s bytím)
http://krystal.op.cz/sth/sth.php?&A=4

Analogie
http://www.cdk.cz/ts/clanky/122/stejne-a-jine-ve-svetle-stredovekeho-aristotelismu/