Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Únor 2011

Skriptíčka z liturgiky

7. února 2011 v 12:03 | PeVy |  2. ročník
Protože jsem chodil na Teologický kurz a skripta z liturgiky si tam koupil, můžete si je naskenované stáhnout z odkazu:

Požadavkem k získání kreditů je napsání seminární domácí práce na libovolné téma související s liturgikou (dle mého velice slušný přístup) v rozsahu 3-5 stran.

Otázky ke zkoušce z CDN

7. února 2011 v 11:50 | PeVy |  2. ročník
Otázky k souborné zkoušce z církevních dějin
pro kombinované studium oborů
"Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika"
a "Teologické nauky"
Posluchači je losem určena jedna otázka z každého okruhu. Má celkem 15 minut na přípravu,
na každou otázku odpovídá 10 minut. Důraz při závěrečné zkoušce je kladen na základní
přehled o problematice celku církevních dějin, student by měl zapojovat jednotlivé jevy do
celkových souvislostí a projevit kritické myšlení.
1. okruh: Církevní dějiny starověku
1. Rané křesťanství: historicita osoby Ježíšovy, doba apoštolská a rozšíření křes-
ťanství v římské říši (Skutky apoštolů). Šíření křesťanství a jeho pronásledování.
Fenomén pronásledování křesťanství (církve): průběh, příčiny, formy; mučed-
nictví.
2. Apoštolští otcové. Vnitřní krize raného křesťanství (gnosticismus, manicheismus,
montanismus). Počátky teologie na Západě, základy soteriologického dogmatu,
svatý Augustin.
3. Konstantinovský obrat, jeho význam a důsledky. Od Konstantina k Theodosiovi.
Arianismus, první nicejský koncil, definice trinitárního dogmatu. Christologické
dogma (do Niceje k Chalcedonu).
4. Počátky mnišství na Východě a jeho pronikání na Západ, svatý Benedikt.
5. Vývoj liturgie v předkonstantinovském období. Počátky křesťanského umění
("umění katakomb"). Liturgie ve 4. a 5. století (diverzifikace ritů, jednotlivé
oblasti).
6. Židé v antickém světě. Židé a křesťané v počátcích křesťanství. Křesťansko-
židovské vztahy od Konstantina do počátku středověku.
7. Stěhování národů a zánik západořímské říše. Vývoj latinské církve od r. 430 do
počátku středověku. Vývoj instituce papežství v antickém období.
8. Církev v byzantské říši. Východní teologie 4. století (alexandrijská škola,
antiochijská škola, oblast Palestiny, kappadocký trojlístek a další). Vývoj řecké
církve od chalcedonského koncilu do počátku středověku.
2. okruh: Církevní dějiny středověku
1. Církev v Evropě po pádu Západořímské říše. Řehoř Veliký. Evangelizace
Evropy: Frankové, Germáni, britské ostrovy. Irskoskotská misie v Evropě.
2. Organizace řeholního života na Západě. Sv. Benedikt. Doba karolinská a otonská.
Politické a kulturní poměry. Rozkol mezi Západem a Východem, včetně
předchozích sporů (ikonoklasmus, Filioque). 3. Zápas o investituru. Císařství versus papežství. Emancipace církve. Cluny.
Reforma řeholního života: cisterciáci, premonstráti, kartuziáni. Křížové výpravy
a vznik rytířských řádů.
4. IV. Lateránský koncil. Středověké hereze. Vznik žebravých řádů - dominikáni,
františkáni, jejich působení ve světě a na našem území. Univerzity a scholastika,
gotická kultura a gotické umění.
5. Evangelizace českých zemí a Slovenska: Cyrilometodějská misie, Bořivojův křest,
sv. Ludmila, sv. Václav. Pronikání reformních idejí na naše území: sv. Vojtěch.
Břetislavova dekreta. Olomoucké biskupství - založeno nebo obnoveno?
Významní biskupové: Jindřich Zdík.
6. Vývoj české církve ve 13. a 14. století. Předchůdci Husovi a Jan Hus. Situace
církve na našem území v době husitských válek. Počátek sedisvakance v Praze.
7. Avignonský "exil" papežů. Kostnický koncil, konciliarismus a papalismus.
8. Koncil basilejsko-ferrarsko-florentský. Pokus o sjednocení Východu a Západu.
Osobnost papeže Pia II. a jeho výnosy proti konciliarismu. Utrakvismus,
basilejská kompaktáta a vývoj církve na našem území v době poděbradské a
jagelonské.
3. okruh: Církevní dějiny novověku
1. Humanismus a renesance. Německá a švýcarská reformace (Martin Luther,
Tomáš Müntzer, Jan Kalvín) a její vliv na vývoj Evropy.
2. Katolická reforma a tridentský koncil. Třicetiletá válka a konfesní rozdělení
Evropy v 17. století. Barokní kultura - kultura konfesně rozdělené Evropy.
3. Náboženský vývoj v českých zemích od nástupu Habsburků do konce třicetileté
války.
4. Misijní úsilí církve v novověku (od roku 1492 do 2. vatikánského koncilu).
5. Osvícenství a jeho dopad na život církve. Jansenismus, galikanismus,
febronianismus, josefinismus. Velká francouzská revoluce a napoleonské období.
6. První vatikánský koncil, římská otázka a vznik Vatikánského státu v r. 1929.
Modernismus a antimodernismus, střet katolicismu s liberálním antiklerikalis-
mem.
7. Hlavní rysy vývoje katolické církve na našem území v 19. a 20. století (rakouský
konkordát, po vzniku ČSR, Marmaggiho aféra a modus vivendi).
8. Předchůdci 2. vatikánského koncilu (liturgická reforma, obnova patristických,
biblických a teologických studií). Velcí papežové 20. století. Druhý vatikánský koncil
(průběh, hlavní dokumenty).