Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Leden 2011

Odpověď: Termín zkoušky z CDN

21. ledna 2011 v 13:01 | PeVy |  2. ročník
Jeden je zřejmě málo, dva už dost (díky. Lenko), protože jsme obdrželi odpověď ohledně zkoušky z církevních dějin. Odpověď obsáhlou, ovšem:
Vážení kolegové,
odpovídám současně na Vaše dva e-maily, protože se obsahově překrývají. Záležtost jsem v uplynulém týdnu projednal s proděkanem pro studijní záležitosti doc. Chalupou i s vedoucím katedry církevních dějin prof. Pojslem, abych neodpovídal jenom sám za sebe.
1. Záležitost koncepce výuky i systému ověřování znalostí je otázkou studijního programu, který po přípravě na fakultě schvaluje její Vědecká rada a následně musí být akreditována Akreditační komisí ČR, jejíž členy schvaluje vláda ČR. Ani na jednom z těchto grémií nikdo nezpochybnil systém skladby předmětů církevních dějin, ani jejich zakončení. Dílčí zápočty (uskutečňované prostřednictvím testu) mají studentům pomoci, aby asimilovali základní učivo a mohli se dostavit k závěrečné zkoušce, která je ústní a je shrnutím celé probírané látky z oblasti církevních dějin. Navíc má prokázat, že student je schopen o problematice nejenom psát, ale také pronést souvislý projev (i to by mělo být jednou z věcí, kterou si při studiu osvojí) a prokázat, že problematiku vnímá komplexně, nejenom v rámci jednotlivých období (mnohá témata procházejí celými církevními dějinami). Zkouška je komisionální proto, aby umožnila objektivní hodnocení studenta, vyučovaného třebas i různými vyučujícími. Tento způsob zkoušení je na univerzitách naprosto běžný a je zcela v souladu s platným Studijním a zkušebním řádem Univerzity Palackého v Olomouci. Pokud jste prokázali, že látku již ovládáte prostřednictvím testu, zajísté pro Vás nebude problém to prokázat i ústní formou. Cílem přeci není získat zápočet či zkoušku, ale vědomosti, které Vás budou orientovat v oblasti katolické teologie, v níž takříkajíc všechno souvisí se vším, a proto by bylo záhodno, aby Vaše vědomosti byly trvalého rázu. Nejde tedy pouze o to, abyste se "něco" na učili na test a vzápětí to úspěšně zapomněli.
2. V průběhu vyučování nově akreditovaných předmětů se ukázalo, že studenti mají zejm. v prvních ročnících příliš vysoký počet různých zakončení předmětů (zkoušky, kolokvia, zápočty. Vedení CMTF proto v rámci své kompetence rozhodlo, že některé předměty budou formálně sloučeny. Tak došlo ke sloučení předmětů "Církevní dějiny starověku" a "Církevní dějiny středověku" do jednoho. Vašeho ročníku se toto součení již nedotklo, a protože se jedná o tzv. prerekvizity (tedy předměty podmiňující složení závěrečné zkoušky), musely být učiněny změny ve STAGu, které možná vypadají tak, že se Vaše předměty ocitly mimo studijní plán, ale vězte, že tím nebudete nijak poškozeni (možná se to podaří nějak uvést do pořádku i ve STAGu). V případě problémů tohoto typu, které nejsou v kompetenci vyučujících, se prosím obracejte na studijní oddělení CMTF, nebo přímo na proděkana pro studijní záležitosti.
3. Ohledně termínů brněnského zkoušení. Základním východiskem je skutečnost, že studijní program je primárně uskutečňován na CMTF v Olomouci, brněnská výuka je pouze motivována snahou fakulty vyjít vstříc studentům, kteří jsou z jižní Moravy, aby především na výuku nemuseli dojíždět do Olomouce (je to nákladné a mnohdy i velmi obtížné). To ovšem nic nemění na faktu, že studijní program je uskutečňován především v Olomouci. Z toho vyplývá i přístup ke zkoušení: primárně zkoušíme v Olomouci a ve snaze vyjít vstříc studentům jim umožňujeme jeden termín v Brně. V případě závěrečné a komisionální zkoušky je navíc nutno dostat v jednom termínu a na jedno místo tři vyučující: vyučující, kteří mnohdy zajišťují výuku a zkoušení v Brně i v Olomouci nejen pro kombinované studium, navíc v Olomouci pro kombinované studium i jiných oborů (Cosiální pedagogika aj.). Věřte mi, že organizace komise a výběr termínů není záležitost jednoduchá a že jsme jí věnovali poměrně dost času, abychom termíny vybrali tak, aby mohli vždy alespoň tři vyučující. Je nemilé, že termíny se kryjí s dobou výuky, ale jak známo, výuka na VŠ nemá svůj důraz pouze na kontaktních hodinách, vzdělávání je záležitostí studenta. Navíc je nutno si uvědomit, že v průběhu jedné vyučovací hodiny (45 min.) komise může vyzkoušet dva, max. tři studenty, kteří se z hodiny mohou omluvit, dát si jí kolegou nahrát, popř si vypůjčit zápisky, takže většina studentů nebude tímto postupem nějak výrazně zatížena ohledně výuky. Ti, kteří se zkoušky nebudou chtít zúčastnit, se mohou nechat vyzkoušet v olomouckých termínech i s rizikem, že v Brně nebudou moct zúčastnit výuky: je to jejich volba a není v našich lidských silách (pokud byste po nás nechtěli nadpřirozený dar bilokace), abychom tomu nějak více pomohli.
Doufám, že jsem Vám uvedenou problematiku dostatečně (a srozumitelně) vysvětlil a těším se na setkání u příležitosti jednoho z vypsaných zkouškových termínů
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
Chair of Church History and Christian Art
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Chairman of the Academic Senate (ASUP)
Univerzitní 22, 77111 Olomouc, Czech Republic
e-mail:
tomas.parma@upol.cz
tel: +420 585 637 145


Požadavky k testu STA

18. ledna 2011 v 9:12 | PeVy |  2. ročník
Docent Altrichter poslal okruhy a literaturu ke zkoušce.
Dohodnuté termíny testu:
19.3. a 30.4. 16,50 - 18,30 hod. (už je ve stagu), případně ve všední den, když budeme aspoň 4 (popřemýšlejte o této variantě)

4STA - Spirituálně-teologická antropologie (obor Teologické nauky)

Doporučená literatura

  • AA.VV., Slovník spirituality, Kostelní Vydří 1999 (vybraná hesla)
  • Altrichter, M., Příručka spirituální teologie, Olomouc 2007 (pouze části): publikace seznamuje s metodologií a centrálními pojmy předmětu (s. 11-41)
  • Altrichter, M. - Karczubová, L., - Jemelka, J., Povstávání doteku, Refugium, Olomouc 20010 (vybrané části)
Tematické okruhy
  • Spirituální teologie (její předmět; jak lze "teologií" zpředmětnit Boha?)
  • Interpretace slova "duchovní" (duchovní podle PS, etymologicky a historicky; Pneuma - psýché; c/Celek - část); duchovní a duševní)
  • Upřesňující výrazy (osoba - osobnost - osobitost; individualita - snoubenectví - společenství; trichotomie a trichotomismus; eschatologie)
  • Grafy A: Pravidlo o trojím "K"