Logo_Tena

Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. (Kazatel 12:12)

Volba semináře a tématu bakalářské práce

1. října 2010 v 11:01 | PeVy |  2. ročník
Vzhledem k mnoha nejasnostem zejména ohledně bakalářských prací (semináře, volba tématu, vedoucí práce...(ale také volitelných předmětů...)) jsem sepsal dotazy, postupně jimi bombardoval půlku fakulty a včera se dočkal odpovědi , kterou zde dávám celou. I z ní je patrné, že situace je dost nepřehledná a nejasná...


1. Proč dosud nejsou stanoveny volitelné předměty pro kombinované studium do rozvrhu, když v pátek je poslední den, kdy je možné si předměty zimního semestru zapsat (předpokládám, že půjde o předměty zimního semestru)?

PČ:
V letošním roce jsme se pokusili zamezit potížím, které se objevily loni: výběrové předměty oborů TENA a NAKAT byly vypsány s kapacitami, které - jak se mohlo ukázat až později - neodpovídaly reálnému počtu studujících. Důsledkem toho byla nízká obsazenost některých předmětů a nepříjemná volba mezi výukou při nízkém počtu posluchačů (dokonce 1-2), což negativně hodnotili vyučující i studenti, nebo rušením dříve nabízených předmětů (opět nepříjemný postup). Pokusili jsme se tedy postupovat tak, že počty seminářů a jejich kapacity budou odvozeny od počtu zapsaných pro příští rok studia. Organizace výběrových předmětů (co, kdo - která katedra a vyučující, kde) si bohužel vyžádala větší množství času, než jsme předpokládali, bylo nutné jednání s jednotlivými vyučujícími. Zpráva o přípravě těchto údajů byla na portále, aby posluchači alespoň věděli, že se na danou věc např. nezapomnělo. Kapacity a místa byly známy a ve STAGu nastaveny v minulém týdnu, rozvrh pro Brno byl hotový bohužel až včera, což je nepříjemné pro obě strany. Otázkou je, která ze dvou uvedených možností je méně špatná.
S tím souvisí také další věc - rozvrh loni a nakonec i letos přes značnou snahu neposkytl jinou možnost než zařadit výběrové předměty také na zimní termíny vyhrazené původně na zkoušení. Alternativou by zde bylo buď doplnění dalších (2?) termínů pro výuku nebo vyučování do pozdních hodin - s tím ale souvisí značná zátěž a také pravděpodobné potíže s dopravou z místa výuky.
V době akreditace se vyžadovalo, aby také u kombinovaného studia bylo určité procento výběrových předmětů. Vyhovění tomuto požadavku s sebou nese uvedené organizační potíže jak pro fakultu, tak pro studující.
Ještě doplnění - předměty letního semestru si lze zapsat při předzápisu v lednu a únoru 2011.


2. Zapíšu-li si volitelný předmět (seminář) a posléze zjistím, že požadavky na kredity z něj jsou neúnosné, či jinak nenaplňuje mé očekávání, je možné jej nějak zrušit a neabsolvovat?
PČ:
Platný Studijní řád a zkušební UP říká (čl. 4 odst. 7): "Jakmile si student řádně zapíše předmět uvedený v odstavci
6 písm. b) nebo c), stane se pro něj absolvování takového předmětu povinným." Jde o předměty volitelné a doplňující. A dále v čl. 7 odst 9: "Děkan může na základě řádné písemné žádosti studenta, vyplývající ze závažných, především zdravotních důvodů, rozhodnout o osvobození studenta od povinnosti získat kredity nebo určitý počet
kreditů z daného volitelného předmětu či několika volitelných předmětů. Osvobození nezakládá nárok na získání kreditů za příslušné předměty." Osobně postrádám u tohoto ustanovení smysluplnost, neboť vystudovat jadernou fyziku lze i bez zápočtu z čínštiny, na kterou student v dobré víře kdysi nadšeně zapsal. Jako studijní proděkan jsem ale byl povinen jej dodržovat. Praxe byla taková, že pokud bylo patrné, že student volil předměty uvážlivě, ale situace se pro něj závažněji změnila, zrušení předmětu proběhlo. S ohledem na váhu Stud. a zkuš. řádu by to však nemělo být považováno za samozřejmost.
Dovoluji si doplnit, že při červnovém závěrečném jednání studijních proděkanů UP nad novým Stud. a zkuš. řádem, který by měl platit od září 2010 (bude-li schválen AS UP a registrován MŠMT), jsem vysvětlil a prosadil zcela odlišný pohled na tvorbu osobního studijního plánu: předměty A - nutné kompletně zapsat a splnit, předměty B a C - eviduje se POČET získaných kreditů dané kategorie, nesplněné předměty se opomíjejí. To by otázku zcela vyřešilo a snížilo zbytečnou administrativní zátěž studentů i studijních oddělení. Otázkou je výsledná podoba předpisu (prochází senáty všech fakult a AS UP) a rychlost softwarového zajištění (zde mám velmi špatné zkušenosti se službami poskytovanými Univerzitě Palackého zvnějšku), nicméně návrh studijního prorektora a proděkanů byl tento.


3. Jak je to s povinným předmětem zapsaným a nesloženým v daném ročníku, je možné si jej zapsat v ročníku dalším? Jednou?

PČ:
Stud. a zkuš. řád UP, čl. 7 odst 2: "Tentýž předmět je možno zapsat v rámci studia jednoho studijního programu nejvýše dvakrát." Nemusí to být v bezprostředně následujícím roce, i když je to asi pravděpodobnější řešení, zvlášť při strukturovaném studiu (Bc.+NMgr.).


4. Jak je to s volitelnými semináři, které nemají v předzápisu
uveden ročník (např.
Liturgická hudba a zpěv)? Za jakých podmínek a v kterém ročníku se otevírají? Budou i v Brně? Případně mohou se v Olomouci zúčastnit členové skupiny Brno?

PČ:
Ročník stanovují katedry, zaznamenává to studijní proděkan (tvoří stud. plány). Absence údaje obvykle znamená, že nezáleží na tom, ve kterém roce studia je zapsán. Otevírají se podle počtu posluchačů a s ohledem na organizační stránku studia (v Brně tedy například i s ohledem na to, kdo v Brně již učí - aby se lépe využil čas již dojíždějících učitelů).
Účast ve druhé studijní skupině se spíše nepředpokládá. U povinných předmětů nesmí vzniknout situace, kdy by studenti "surfovali" mezi skupinami např. kvůli domněnce, že tam či onde je něco "snažší". Nakolik to personální možnosti dovolují, snaží se katedry obsazovat předměty v BM i OL stejnými vyučujícími. Pokud to není možné nebo vhodné, dva vyučující se mají maximálně snažit o shodný přístup. U výběrových předmětů si lze představit poněkud odlišný pohled - nabídka v OL a BM se mírně odlišuje, přejezd může vyřešit termínové potíže (letos se nám podařilo udělat harmonogram tak, aby výuka v BM a OL probíhala v tentýž den jen málo). Zde nechávám na rozhodnutí studijního proděkana.

5. Jak probíhá výběr tématu k bakalářské práci? Budou nám nějaké nabídnuty (kdy) nebo si musí každý nějaké téma určit sám? Jak probíhá výběr či stanovení vedoucího práce, zvláště není-li téma jednoznačně přiřaditelné ke katedře?
Bude
vedoucí
respektovat mnou vybrané téma?

PČ:
Při předávání úřadu jsem tuto věc musel předat jako problémovou a nedořešenou. Za správné považuji, aby každá katedra nabídla výchozí "sadu" témat, z nichž si lze vybrat, a současně byla otevřena diskusi s posluchači, kteří přicházejí s vlastními dobrými nápady. Nepodařilo se mi vyjednat shodu mezi katedrami v takovém postupu na CMTF a je mi to líto. Dle svých možností se při dalším projednávání pokusím znovu řádně vysvětlit, jaké starosti a organizační potíže dosavadní nejednotnost posluchačům přináší. Věc je urgentní.
A ještě obecně: stanovení tématu by mělo být výsledkem vzájemné dohody, ať už návrh vzejde z jedné či druhé strany.6. Pro letní semestr si máme zapsat seminář pro bakalářskou práci, což z důvodu neznalosti témat a problematiky v bodu 5. je přinejmenším velmi složité.

PČ:
Viz předešlá odpověď a především její závěr: urgentní.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama